GUI

Výskumné centrum PROMATECH je atraktívne pre zahraničných partnerov

Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. z Ústavu materiálového výskumu SAV v týchto dňoch začal realizovať medzinárodný projekt Durable ceramic composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools – DURACER (Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu) pod vedením koordinátora Institute of Advanced Manufacturing Technology, Poľsko. Pre neho a jeho tím je to za posledné 2 roky už tretí projekt v rámci siete M-ERA.NET, po projekte CERANEA (Multifunctional Ceramic/Graphene Thick Coatings for New Emerging Applications ), kordinátor: MTA EK, Maďarsko a projekte NICRRE (Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced corrosion and erosion resistance for high temperature applications in power generation industry), koordinátor: Institute of Electronic Materials Technology, Poľsko.

Európska sieť M-ERA.NET, financovaná z programu  EÚ Horizont 2020, je zameraná na podporu výskumných projektov riešených medzinárodnými konzorciami v oblasti materiálového výskumu a strojárenstva s cieľom zvýšiť koordináciu v európskych výskumných programoch. Potenciál Ústavu materiálového výskumu SAV na úspešnú účasť v tomto programe sa zvýšil aj vďaka špičkovej infraštruktúre Výskumného centra PROMATECH, ktorá umožňuje získavať zaujímavé výsledky pre realizáciu týchto projektov a zvyšuje atraktivitu členov výskumného centra pre zahraničných partnerov.

zdieľať

Close Menu