Výskumné oblasti

Hlavné oblasti výskumu a vývoja

Koordinátor: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci: Ing. Karel Saksl, DrSc., RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ing. Radovan Bureš, CSc., RNDr. Miroslav Džupon, PhD., RNDr. František Kováč, CSc., Dr. Ing. František Simančík, Mgr. Maroš Halama, PhD.

Výskumné témy:

 • Výskum a vývoj PVD povlakov so zvýšenou tvrdosťou a zníženým koeficientom trenia na prenos výkonu v ložiskových a prevodových mechanizmoch
 • Výskum a vývoj progresívnych keramických kompozitných materiálov so zvýšenou lomovou húževnatosťou a odolnosťou voči opotrebeniu
 • VaV technológie výroby elektrokontaktných materiálov cestou technológie práškovej metalurgie
 • Výskum a vývoj zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí s nižšími wattovými stratami
 • Výskum a demonštrácia možnosti odľahčovania konštrukčných súčiastok s využitím hliníkových kompozitov a pien
 • Nedeštruktívny korózny monitoring a predikcia životnosti kovových materiálov, bezpečnosť nanotechnológií

Stiahnuť dokument

Koordinátor: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
Kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci: Ing. Ľubomír Medvecký, PhD., prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ing. Slavomír Hredzák, PhD., RNDr. Marián Sedlák, DrSc., RNDr. Milan Timko, CSc., prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc., Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková, PhD., MVDr. Daniel Kupka, PhD., Ing. Miroslava Václavíková, PhD.

Výskumné témy:

 • Magnetické nanočastice funkcionalizované liečivami, polymérmi a surfaktantami, a ich aplikácie pri liečení závažných ochorení, ako je rakovina, kardiovaskulárne a amyloidné choroby
 • Environmentálno-biomedicínske materiály a technológie na báze samousporiadania mäkkých látok na nanoúrovni metódou bottom-up (zdola nahor)
 • Príprava a charakterizácia biokompozitných cementových systémov pre biomedicínske využitie
 • Výskum a vývoj keramických a uhlíkových nano/mikrovlákien pripravených pomocou bezihlového elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie
 • Výskum upraviteľnosti karbonátových a silikátových surovín kontaminovaných jalovými a škodlivými minerálnymi prímesami za účelom prípravy monominerálnych koncentrátov pre komerčné využitie
 • Syntéza a charakterizácia sulfidických, oxidických a silikátových minerálov pre aplikácie v energetike a medicíne
 • Výskum a vývoj materiálov a technológií pre dekontamináciu priemyselných území po baníckej a hutníckej činnosti

Stiahnuť dokument

Koordinátor: Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci: Ing. Pavel Diko, DrSc., prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., Mgr. Tomáš Samuely, PhD., Mgr. Vladimír Komanický, PhD., RNDr. Erik Čižmár, PhD., Mgr. Pavol Szabó, CSc., doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Výskumné témy:

 • Výskum a vývoj novej technológie prípravy masívnych monokryštalických supravodičov pre silnoprúdové aplikácie v podobe supravodivých permanentných magnetov
 • Výskum nanoštruktúrovaných polovodičov pre pamäťové prvky IKT technológií

Stiahnuť dokument

Koordinátor: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.
Kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc., prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., prof. RNDr. Pavol Sovák CSc., doc. RNDr. Adriana Zeleňáková PhD., doc. RNDr. Ján Füzer, PhD., RNDr. Marián Mihálik, CSc.

Výskumné témy:

 • Nové materiály pre senzorové systémy so zvýšenou citlivosťou a zlepšenými šumovými charakteristikami
 • Mikrodrôty so zvýšenou citlivosťou na externé parametre ako teplota, mechanické pnutie a magnetické pole pre využitie v mikrosenzoroch
 • Lisované magneticky mäkké kompozitné materiály pre stredofrekvenčné použitie.
 • Neorientované magneticky mäkké materiály na báze FeSi.
 • Magnetické nanočastice a magnetické nanokompozity pripravené metódami „bottom up“ pre aplikácie v biomedicíne a energetike
 • Multiferroické materiály so silnou magneto – elektrickou (ME) väzbou

Stiahnuť dokument

Close Menu