Predstavenia centra

Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

vedúci Výskumného centra PROMATECH

Prenos poznatkov vedy a výskumu až k praktickým aplikáciám je nevyhnutnou súčasťou budovania vedomostnej spoločnosti. So značnou podporou sa táto myšlienka stretla v operačnom programe Výskum a vývoj, spolufinancovanom zo zdrojov EÚ, ktorý umožnil vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier orientovaných na zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.

Jedným z takýchto centier je aj Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“, ktoré má ambície pôsobiť ako špičkové národné a integrované centrum, prinášajúce vedecko-výskumné výsledky nielen v oblasti základného výskumu ale aj v oblasti aplikácii a inovácii.
Výskumné centrum PROMATECH vytvára reálnu platformu pre rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti aplikovaného materiálového výskumu, ktorá môže výraznou mierou prispieť k posilneniu celkovej konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, prostredníctvom podpory implementácie nových materiálov a technológií do výrobných procesov a produktov.

Budeme veľmi radi, keď vás predstavenie Výskumného centra PROMATECH osloví a motivuje k vzájomným diskusiám a stretnutiu a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Prehrať video

Organizačná schéma

Poslanie centra PROMATECH

 • excelentný bádateľský výskum
 • aplikovaný výskum zameraný na nové materiály a technológie
 • excelentná medzinárodná spolupráca
 • expertízna činnosť a poradenstvo pre
 • priemyselných partnerov
 • technologický transfer
 • výchova absolventov a doktorandov podľa požiadaviek priemyslu

Konzorcium

 • Slovenská akadémia vied
 • Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
 • Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
 • Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
 • Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Technická univerzita v Košiciach
Close Menu