Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií

All articles loaded
No more articles to load

Predstavenie centra

Prenos poznatkov vedy a výskumu až k praktickým aplikáciám je nevyhnutnou súčasťou budovania vedomostnej spoločnosti. So značnou podporou sa táto myšlienka stretla v operačnom programe Výskum a vývoj, spolufinancovanom zo zdrojov EÚ….

Poslanie centra PROMATECH

  • excelentný bádateľský výskum
  • aplikovaný výskum zameraný na nové materiály a technológie
  • excelentná medzinárodná spolupráca
    expertízna činnosť a poradenstvo pre priemyselných partnerov
  • technologický transfer
  • výchova absolventov a doktorandov podľa požiadaviek priemyslu

Konzorcium

• Slovenská akadémia vied
• Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
• Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
• Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
• Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
• Technická univerzita v Košiciach

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Centrum bolo vytvorené realizáciou projektu „Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ (kód ITMS 26220220186) na základe podpory Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Close Menu