Schránka03

Významný projekt H2020 pre Centrum fyziky nízkych teplôt v Košiciach ako súčasť Európskej mikrokelvinovej platformy

Centrum fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, súčasť Promatechu, je už vyše desať rokov účastníkom Európskej mikrokelvinovej platformy (EMP, www.emplatform.eu). Toto konzorcium excelentných akademických, technologických a priemyselných partnerov získalo od 1. januára 2019 desaťmiliónový projekt v rámci schémy Horizont 2020. V H2020 investuje Európska únia do vedy za sedem rokov 80 miliárd eur, pričom tretina z toho ide na excelentnú vedu, ako sú ERC projekty. Do excelentnej vedy patrí aj podoblasť označená ako Rozvoj strategickej infraštruktúry dôležitej pre Európsku úniu, kde spolu s partnermi uspeli aj košickí experimentálni fyzici.

EMP predstavuje pokročilú európsku vedecko-výskumnú infraštruktúru v oblasti fyziky a techniky veľmi nízkych teplôt a extrémne citlivých meracích techník, so špecifickým zameraním na kvantové technológie a kvantové materiály. Cieľom projektu je študovať nové javy, materiály a nanotechnológie, ktoré sú kľúčové aj pre nedávno spustenú iniciatívu Európskej komisie – Quantum Technology Flagship. V rámci projektu sa budú vyvíjať nové techniky a nové metódy meraní a rozšíri sa realizácia experimentov do oblasti ultranízkych – nanokelvinových teplôt. Okrem spoločných vedecko-výskumných aktivít projektu je dôležitým pilierom projektu poskytnutie prístupu k špičkovej európskej výskumnej infraštruktúre tvorenej EMP ako Európskeho laboratória ultranízkych teplôt bez bariér pre externých používateľov.

Košické Centrum fyziky nízkych teplôt, spoločné nízkoteplotné pracovisko košického Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, počas nasledujúcich štyroch rokov trvania projektu bude poskytovať svoju infraštruktúru na experimenty pre externých používateľov, bude riešiť spoločné vedecko-výskumné úlohy projektu, a pri šírení poznatkov o projekte usporiada viacero akcií, napríklad: Cryocourse 2019 – letnú školu pre domácich i zahraničných študentov a doktorandov zameranú na fyziku a techniku nízkych teplôt, konferencie, workshopy a semináre, ale aj popularizačné prednášky. Kým finančný rozpočet celého projektu, ktorý vedie Univerzita v Heidelbergu, je 10 miliónov eur, na slovenského partnera pripadne vyše milióna eur. Ďalšie informácie, ako aj kompletný zoznam zdieľanej infraštruktúry jednotlivých partnerov je možné nájsť na stránke: emplatform.eu.

RNDr. Peter Skyba, DrSc., zodpovedný riešiteľ projektu za Slovenskú republiku

Napravo – partneri zapojení do Európskej mikrokelvinovej platformy, akademické inštitúcie: Univerzita Aalto (Fínsko), Univerzita v Bazileji (Švajčiarsko), CNRS Grenoble (Francúzsko), Univerzita v Heidelbergu (Nemecko), Univerzita v Lancasteri (Veľká Británia), Royal Holloway Univerzita Londýn (Veľká Británia), Technická univerzita Viedeň (Rakúsko) a Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice (Slovensko).
Naľavo – úvodné stretnutie projektu tzv. kick-off meeting v Heidelbergu, 16.1.-18.1.2019, vpravo hore P. Skyba a P. Samuely z košického Centra fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV.

zdieľať

Close Menu