Laboratórium termických analýz materiálov

Kontaktná osoba: Ing. Karel Saksl, DrSc., ksaksl@saske.sk, ÚMV SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium slúži k analýze širokého spektra materiálov, pri ktorých v závislosti od teploty sa sleduje zmena fyzikálnych alebo chemických vlastností látok a reakčných produktov. Hodnotená je predovšetkým: entalpia, teplota tavenia, vyparovania, sublimácie, fázové premeny, tepelné kapacity tuhých a kvapalných látok. Používať sa aj k stanovovaniu čistoty látok, teplôt sklenia, demagnetizácie, k štúdiu fázových diagramov a polymorfizmu, oxidačných indukčných časov tuhých aj kvapalných látok, na meranie rýchlosti reakcií a fázových premien, ako aj na veľa iných aplikácií. Zohľadňujú sa potreby základného výskumu, ako aj požiadavky prípadných záujemcov z oblasti priemyslu a realizácie.

Close Menu