Laboratórium minerálnych biotechnológií

Kontaktná osoba: MVDr. Daniel Kupka, PhD., dankup@saske.sk, ÚGt SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje štúdiu aktivity biotických zložiek v geochemických procesoch prebiehajúcich vo vrchnej časti geosféry Zeme. V laboratóriu sa realizujú náročné experimenty z oblasti molekulovej biológie, ako napr. pri extrakcii a manipulácii s nukleovými kyselinami (DNA, RNA), proteínmi a ostatnými organickými látkami. Nové poznatky z oblasti geomikrobiológie umožnia lepšie objasniť funkciu mikroorganizmov v geochemických procesoch, pri transformácii minerálov a tvorbe ložísk a geologickom vývoji Zeme. Predpokladá sa preto kontinuita a rozšírenie štúdia geomikrobiológie do oblasti materiálového výskumu, v súvislosti s formovaním prírodných materiálov, tvorbou biogénnych minerálov, resp. biologickou modifikáciou syntetických materiálov pre využitie v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany stavebných materiálov a ochrany zdravia.

Close Menu