Fyzikálno-chemické laboratórium

Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák, PhD., hredzak@saske.sk, ÚGt SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium je zamerané na výskum v oblasti sorpčných technológií, t.j. na prípravu a testovanie minerálnych sorbentov. Cieľom výskumu je pripraviť minerálne sorbenty s vhodnou sorpčnou kapacitou, ktoré budú využiteľné v podmienkach in-situ.
V novom laboratóriu sa uskutočňuje príprava (nano)sorbentov na báze oxidov a oxyhydroxidov železa (goetit, akageneit a lepidokrokit), medi, skupín silikátových minerálov, t.j. zeolitov (klinoptylolit) a ílov (montmorillonit, illit…), karbonátov (vápenec, resp. kalcit, dolomit), aktívneho uhlia a ďalších uhlíkových látok. Testovanie (nano)sorbentov sa uskutočňuje na modelových roztokoch cieľových ťažkých kovov a taktiež na reálnych vzorkách, ako sú kyslé banské vody, výluhy odkalísk bývalých úpravníckych (banských) závodov a priemyselné odpadové vody.

Close Menu