Technologické laboratórium

Kontaktná osoba: RNDr. Marián Mihalik, CSc., mihalik@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Hlavná budova, Watsonova 47, Košice

Zameranie:
Laboratórium je zamerané na prípravu a charakterizáciu progresívnych magnetických materiálov vo forme polykryštalických vzoriek, keramík, nanočastíc a monokryštálov zo širokej skupiny intermetalických zlúčenín, manganitov, feritov a multiferoických materiálov pomocou oblúkového tavenia, práškovej metalurgie, samozápalnými metódami, hydrotermálnou syntézou a zónovým tavením v optickej peci.

Close Menu