Spoločné laboratórium TEM a prípravovňa vzoriek

Kontaktná osoba: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., pavol.sovak@upjs.sk, Ing. Vladimír Girman, PhD., vladimir.girman@upjs.sk, PF UPJŠ

Umiestnenie: Budova UPJŠ na Park Angelinum 9, Košice

Zameranie:
V súčasnosti je vysoko aktuálny výskum súvisu štruktúry a fyzikálnych vlastností amorfných kopovových skiel i nanokryštalických kovov pripravených primárnou kryštalizáciou amorfných kovov. Poznanie detailov štruktúry vyrobeného materiálu s využitím elektrónovej mikroskopie je preto základným predpokladom k naplneniu zámeru výskumu, ktorý sa realizuje v danom laboratóriu. V blízkej budúcnosti je plánové rozšírenie výskumu o ďalšie nekonvenčné materiály (napr. vysoko entropické zliatiny, biodegradovateľné materiály, tenké vrstvy alebo práškové materiály) s veľkou perspektívou praktického uplatnenia.
Prístrojové vybavenie laboratória umožňuje analýzu materiálov v reálnom aj recipročnom priestore využitím elektrónového žiarenia rôznych energii. Dôraz sa kladie aj na spracovanie a analýzu získaných dát, predovšetkým z elektrónovej difrakcie.

Close Menu