Mechano-chemické laboratórium

Kontaktná osoba: Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc., balaz@saske.sk, Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková, PhD., bujnakova@saske.sk, ÚGt SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje príprave nových atraktívnych nanomateriálov na báze minerálov a anorganických látok. Tieto materiály sú pripravované jednoduchým (v porovnaní s inými metódami) a často jednokrokovým spôsobom, a síce mletím v intenzívnych a špeciálnych podmienkach, ako sú vysoké otáčky, inertná (argón) alebo iná atmosféra (oxid uhličitý), mlecej komore z tvrdého materiálu (karbid volfrámu), atď..

Close Menu