Laboratórium tuhej fázy aerosólov a sedimentov

Kontaktná osoba: RNDr. Jozef Hančuľák, CSc., hanculak@saske.sk, ÚGt SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium je zamerané na výskum tuhej fázy aerosólov a kontaminantov životného a pracovného prostredia, atmosférickej depozície a dnových sedimentov vodných tokov a nádrží. Cieľom výskumu je ich identifikácia, monitoring, kvantifikácia, štúdium vlastností a možnosti eliminácie environmentálnych rizík pre jednotlivé zložky životného a pracovného prostredia. V laboratóriu prebieha spracovanie vzoriek aerosólov zachytených na špeciálnych filtračných, absorpčných a iných materiáloch, separácia a extrakcia rôznych látok, častíc veľkostných frakcií a ďalšie fyzikálne a chemické operácie pre prípravu vzoriek pre ďalšie potrebné analýzy. Ako sú príprava vzoriek pre metódy elektrónovej mikroskopie, EDX analýzy, granulometrickej, fázovej, rôznych chemických a ďalších analýz. V laboratóriu je realizované aj spracovanie vzoriek atmosférickej depozície a jemnozrnných dnových sedimentov.

Close Menu