Laboratórium dielektrických meraní

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., kopcan@saske.sk, RNDr. Milan Timko, CSc., timko@saske.sk, ÚEF SAV

Umiestnenie: Pavilón materiálových vied, Watsonova 47/A, Košice

Zameranie:
Laboratórium sa venuje štúdiu magnetických kvapalín a ich aplikáciám v energetickom priemysle pri návrhoch, konštrukciách a prevádzkovaní vysoko výkonových transformátorov naplnených magnetickou kvapalinou na báze transformátorových olejov.
Hlavným zameraním prác v tomto laboratóriu je meranie čiastkových výbojov využitím vysokonapäťového zdroja. Ďalšia pozornosť je venovaná štúdiu a výskumu tvaru impulzu čiastkových výbojov, ktorý charakterizuje typ výboja, jeho energiu a degradačný vplyv na izolátor, čo určuje trvanlivosť a spoľahlivosť systému a stupeň jeho degradácie. V laboratóriu sa taktiež vykonáva meranie dielektrickej pevnosti, straty a elektrický odpor.

Close Menu