Spectroscopy Laboratory

Contact person: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., kopcan@saske.sk, RNDr. Milan Timko, CSc., timko@saske.sk, IEP SAS

Location: Materials Science Building, Watsonova 47/A, Košice

Focus:
Laboratórium sa venuje charakterizácii nanočastíc rôznych rozmerov a rôzneho tvaru ako aj magnetických kvapalín s rôznymi surfaktantmi. Tak isto slúži na charakterizáciu materiálov na báze biokompatibilného polyméru, komplexov liečiv s magnetickými nanočasticami a to s priamym naviazaním resp. uzavretím do nanokapsúl v každom kroku ich prípravy. V laboratóriu sa uskutočňuje kvantitatívna ako aj kvalitatívna analýza materiálov v tuhej, kvapalnej aj plynnej fáze.

Close Menu