Laboratory of Microscopy

Contact person: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., kopcan@saske.sk, RNDr. Milan Timko, CSc., timko@saske.sk, IEP SAS

Location: Materials Science Building, Watsonova 47/A, Košice

Focus:
Laboratórium slúži na štúdium optických vlastností pripravovaných magnetických nanočastíc a ich kompozitných systémov pri laboratórnej teplote. Na pozorovanie zmien textúr a fázových teplotných prechodov pripravovaných feronematík, nanonematík, a kvapalných kryštálov dopovaných magnetickými časticami a nanočasticami rôznych tvarov (magnetické častice sférické, tyčinkovité, retiazkovité a uhlíkové častice ako sú fulerény, nanorúrky a nanovlákna). Ďalej na štúdium morfológie pevných látok, na prvkové mikroanalýzy v objeme asi 1 μm. V laboratóriu je možné pozorovanie zmien textúr a fázových prechodov, ktoré môžu byť spôsobené napr. vplyvom prímesí – magnetických častíc (rôznych tvarov a veľkostí), vplyvom elektrického a magnetického poľa, ako aj zmeny spôsobené vplyvom zmeny teploty, za použitia už zakúpenej termostabilizujúcej komôrky, ktorá má špeciálne okienko na prechod svetelného lúča.
Laboratórium umožňuje študovať štruktúrne zmeny v magnetických kvapalinách (ktoré sú dnes široko využívané nielen v technickom priemysle ale aj v biomedicíne) a ich kompozitoch vo vonkajšom magnetickom poli a prispeje k rozšíreniu poznatkov o magneto-optických vlastnostiach týchto materiálov.
V laboratóriu sa uskutočňuje aj charakterizácia pripravovaných nanočastíc, komplexných systémov, magnetické nanočastice a biologicky aktívne látky vhodné pre bioaplikácie, kvapalné kryštály a feronematiká ako materiály citlivé na elektrické a magnetické polia s možnosťou ich využitia v technickej praxi ako napr. snímač magnetického poľa.

Close Menu