Laboratory for Powder Materials Treatment

Contact person: Ing. Radovan Bureš, CSc., rbures@saske.sk, IMR SAS

Location: Materials Science Building, Watsonova 47/A, Košice

Focus:
Laboratórium je zamerané na komplexnú prípravu práškových materiálov. Pripravované sú vysokočisté prášky, kompozitné povlakované prášky a práškové zmesi z kovových, keramických, polymérnych a hybridných častíc. Laboratórium sa venuje výskumu kompozitných práškových systémov typu core/shell napríklad pre magneticky mäkké kompozity feromagnetikum/izolátor, moderné keramické materiály keramika/zhúževnaťujúca zložka. Sofistikované kompozitné prášky pripravené za kontrolovaných laboratórnych podmienok s definovaným chemickým, fázovým a granulometrickým zložením sú základom pre moderné tvarovacie a kompaktizačné technológie (mikrovlnné a výbojové plazmové spekanie) na prípravu moderných spekaných kovových, keramických a kompozitných materiálov. Uplatnenie uvedených materiálov smeruje do oblasti elektrotechniky, elektroniky a presného strojárenstva pre špecifické kombinácie elektrických, magnetických, tepelnovodivých a mechanických vlastností.

Close Menu