Characterization of Powder Materials

Contact person: Ing. Radovan Bureš, CSc., rbures@saske.sk, IMR SAS

Location: Materials Science Building, Watsonova 47/A, Košice

Focus:
Laboratórium je súčasťou výskumno-vývojového cyklu prípravy kompozitných materiálov najnovšími modernými práškovými technológiami. Práškové kovy, keramika a polyméry sú charakterizované z hľadiska základných fyzikálnych vlastností (distribúcia veľkosti častíc, hustota) určujúcich parametre následných tvarovacích a kompaktizačných technológií. Laboratórium je zamerané na vývoj a optimalizáciu metodík pre analýzy granulometrického zloženia mikro- a nano-kompozitných práškov typu kov/polymér, keramika/polymér a kov/keramika určených na prípravu moderných konštrukčných a funkčných kompozitných materiálov. Kombinácia He pyknometrie a archimedovej metódy stanovenia hustoty umožňuje meranie otvorenej a zatvorenej pórovitosti kompaktizovaných materiálov. Dostupné laboratórne vybavenie umožňuje analyzovať granulometriu, hustotu a pórovitosť prachových materiálov a odpadov z rôznych priemyselných procesov.

Close Menu